Kho Nguyên Liệu

Kho Nguyên Liệu

Diện tích kho Mới: 2.500 m2
Diện tích kho 2 đang sản xuất: 1.000 m2.Một số hình ảnh kho nguyên liệukho nguyên liệu

kho nguyên liệu

kho nguyên liệu

kho nguyên liệu

kho nguyên liệu

kho nguyên liệu

Kho Bán Thành Phẩm

Kho Bán Thành Phẩm

Diện tích: 1.000 m2.Một số hình kho bán thành phẩmkho bán thành phẩm

kho bán thành phẩm

kho bán thành phẩm

kho bán thành phẩm

kho bán thành phẩm

kho bán thành phẩm

Kho Thành Phẩm

Kho Thành Phẩm

Diện Tích: 1.500 m2.Một số hình ảnh kho thành phẩmKho Thành Phẩm

Kho Thành Phẩm

Kho Thành Phẩm

Kho Thành Phẩm

Kho Thành Phẩm

Kho Thành Phẩm